O programie

Rodzina z dzieckiem jest głównym podmiotem polityki rodzinnej. Wiąże się to nierozerwalnie z miejscem dziecka w rodzinie jako grupie społecznej i rodzinie jako instytucji społecznej. Z jednej strony dzieci są najważniejszą wartością, ich obecność określa rolę małżonków/partnerów jako matki i ojca, jednocząc ich wokół celu jakim jest wychowanie dziecka. Z drugiej strony  dzieci postrzegane są z punktu widzenia skutków dla społeczeństwa, gdyż to one zapewniają ciągłość pokoleń. Efektem wypełniania przez rodziny swoich zadań jest „jakość” kolejnych generacji. Realizacji tego celu powinna służyć polityka rodzinna.

Głównymi kierunkami miejskiej polityki społecznej wobec rodziny jest:

  • wspieranie rozwoju potencjału rodziny: budowanie więzi rodzinnych i spójności rodziny,
  • udostępnianie rodzinie kompleksowego systemu usług, odpowiadających na potrzeby rodziny w różnych fazach jej rozwoju oraz wspierających rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji.

W ramach działań wpisujących się w obszar polityki prorodzinnej prowadzonej przez Gminę Sosnowiec należy zaliczyć między innymi miejski program dla rodzin wielodzietnych „MIEJ WIĘCEJ”.

Od stycznia 2013r. Miasto Sosnowiec wprowadziło Program „ MIEJ WIĘCEJ” przeznaczony dla rodzin wielodzietnych i zastępczych, a także dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Program „MIEJ WIECEJ” tworzy wizerunek miasta przyjaznego rodzinie. Zawiera on elementy sprzyjające pozytywnym wzorcom wychowywania, daje możliwość alternatywnego, urozmaiconego spędzania czasu wolnego dla całych rodzin. W dalszej perspektywie czasowej może również przyczynić się do budowania pozytywnych relacji i więzi rodzinnych oraz korzystnych zmian demograficznych. Program umożliwia korzystanie rodzinom z pakietu ulg oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz – dodatkowo – przez inne podmioty niepubliczne. Zastosowanie takich narzędzi ma na celu: odciążenie budżetu rodzin wielodzietnych a także zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji. Dostęp do nich, w takim samym zakresie dla wszystkich mieszkańców Sosnowca, wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w naszym mieście. Zapobiega również patologiom, jakie niesie ze sobą dla dzieci i młodzieży nadmiar wolnego czasu. Zapewnienie zwiększonego dostępu do kultury i sportu jest inwestycją w przyszłość. Niezbędne jest bowiem wykształcenie u dzieci i młodzieży nawyku korzystania z tej formy nauki i rozrywki. Przyzwyczajenie  już od najmłodszych lat do korzystania z dóbr kulturalnych będzie nie tylko doskonałą formą nauki i wychowania, ale także zwiększy szanse, że w życiu dorosłym osoby te będą korzystały z oferty kulturalnej
i sportowej.

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe, jedynym kryterium jest liczba dzieci.  Z programu mogą korzystać rodzice lub rodzic, który wychowuje co najmniej trójkę dzieci.  Mogą brać w nim udział dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli się uczą lub studiują. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem rodzin wielodzietnych.

Każdy z członków rodziny otrzymuje imienną kartę, która uprawnia do uzyskania ulg, rabatów u Partnerów Programu. Karta jest ważna przez okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia jej ważności.

WZÓR KARTY PROGRAMU „MIEJ WIĘCEJ”