Informacja o żłobkach

Zgodnie z zapisami art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi prezydent miast właściwy ze  względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.

MINISTERIALNY REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

MAPA ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH