Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!

Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!

Cel projektu : wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego  lokalnej społeczności zamieszkującej dzielnicę Centrum poprzez realizację programu aktywności lokalnej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do :

  • osób powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, w szczególności kobiet opiekujących się dzieckiem,
  • osób po 50 roku życia, z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wykształcenia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • seniorów

Formy wsparcia

• Treningi i warsztaty zwiększające kompetencje społeczne
• Treningi  przygotowujące  do aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
• Indywidualne  wsparcie psychologiczne i coaching aktywizacyjny
•Trening umiejętności wychowawczych
• Indywidualne  konsultacje  z zakresu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego
• Kursy i szkolenia  podnoszące umiejętności zawodowe
• Trening przedsiębiorczości
• Warsztaty aktywności edukacyjnej
• Indywidualne  pośrednictwo pracy

W ramach działań lokalnych zostanie uruchomiony Program Aktywności Lokalnej gdzie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z:

• Szkolenia podstawowej obsługi komputera
•Szkolenie z języka angielskiego i języka niemieckiego

Zostaną uruchomione 3 kluby:

• Klub dla młodzieży
• Klub dla seniorów
• Klub dla rodziców

Uruchomiony zostanie również Punkt Porad Mieszkańca, w  którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc:

• psychologa
• prawnika
• pracownika socjalnego

Okres realizacji projektu: 2018-02-01 – 2020-09-30

Wartość projektu : całkowita wartość projektu wynosi  994 274,23 PLNw tym wkład Funduszy Europejskich : 845 133,10 PLN

Planowane efekty :

•  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie –57 osób.
•  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 21 osób.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Wzór umowy wraz załącznikami w sprawie odbywania stażu w ramach Projektu: „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej