Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja

Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt pn.

Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności różnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.04.2020 r. w Sosnowcu, w szczególności na obszarze dzielnic objętych rewitalizacją polegające na utworzeniu i funkcjonowaniu Klubu dziecięcego z liczbą 17 miejsc opieki oraz refundacji kosztów zatrudnienia 15 niań. Cel główny przyczyni się do wejścia lub powrotu na rynek pracy rodziców dzieci do lat 3 znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na brak dostępu do miejsc opieki nad dziećmi.

Celem projektu jest również utrzymanie gotowości instytucjonalnej do funkcjonowania powstałych miejsc opieki przez co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu. Placówka utrzymywana będzie ze środków własnych Gminy oraz opłat ponoszonych przez rodziców.

Grupa docelowa

Działaniami zostaną objęte następujące kategorie osób wychowujących dzieci do lat 3:                                              

-osoby pracujące,

-osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,

-os. bezrobotne/bierne zawodowo.

Formy wsparcia

  1. Utworzenie, organizacja i prowadzenie Klubu dziecięcego z liczbą 17 miejsc opieki,
  2. Tworzenie i finansowanie miejsc opieki sprawowanej przez nianie w zakresie 15 umów uaktywniających.

Okres realizacji projektu

 2018-05-01 – 2020-04-30

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie

610 703,99 PLN

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

Dokumenty rekrutacyjne do projektu – kliknij TUTAJ