Projekt „PROaktywność – Twoja nowa super moc”

Fundacja Onkologiczna RAKIETY  w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do udziału w projekcie pn.  „PROaktywność – Twoja nowa super moc”

Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem ze społeczeństwa (otrzymujesz świadczenia społeczne lub kwalifikujesz się do objęcia takim wsparciem); jesteś osobą z niepełnosprawnością, bezrobotną lub w innej niekorzystnej sytuacji?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:

  1. Opracowanie i monitorowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla uczestnika.
  2. Wsparcie psychologa, pracownika środowiskowego, doradcy zawodowego, pośrednika pracy.
  3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  4.  Poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie, prawne, zdrowotne.
  5. Wolontariat na oddziałach onkologicznych.
  6. Finansowania badań profilaktycznych lub specjalistycznych, leczenia, mającego na celu poprawę stanu zdrowia wpływającego na podniesienie szans w uzyskaniu zatrudnienia (np. koszty związane z leczeniem dentystycznym, dermatologicznym.
  7. Możliwość dofinansowania fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnościami.
  8. Uczestnikom projektu zostanie umożliwione wsparcie w postaci:

– opiekunów dla osób zależnych od UP i opieki nad dziećmi do lat 7 na czas udziału w wybranych panelach, a także na czas udziału w stażach i kursach zawodowych;

– wsparcia asystentów rodziny UP, którym w wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie przydzielona pomoc asystencka.

– wsparcia asystentów osoby niepełnosprawnej. Personalny asystent będzie pomagał  wprowadzać osobę niepełnosprawną do społeczności lokalnej, ułatwiać jej kontakt z otoczeniem.

9. Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.

10. Staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym oraz zwrotem kosztów dojazdu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Szczegóły pod nr tel. 662 598 218

e-mail: supermoc@fundacjarakiety.pl

Biuro projektu: ul. Warszawska 67,

40-006 Katowice

www.fundacjarakiety.pl

Projekt pn.  „PROaktywność – Twoja nowa super moc”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.