Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy

Sosnowiec – miasto na prawach powiatu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu realizuje projekt pn. Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy.

Celem projektu jest: wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP S-c. Projektem objętych zostanie 81 osób.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • rekrutacja uczestników(UP),
 • identyfikacja indywidualnych potrzeb UP w zakresie rozwoju zawodowego z wykorzystaniem poradnictwa zawodowego,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej(IŚKZ) dla każdego UP,
 • zakwalifikowanie UP do jednej z trzech planowanych w ramach projektu ścieżek (szkolenia zawodowe i staże, szkolenia zawodowe, staże),
 • przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zgodnie z IPD,
 • organizacja staży zgodnie z IPD,
 • pośrednictwo pracy na wypadek braku zatrudnienia po zakończeniu IPD, IŚKZ,
 • bieżąca opieka trenera weryfikującego osiągnięcia UP w zakresie realizacji IŚKZ.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 roku do 31.08.2019 roku

Wartość projektu: 1 239 537,60 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu UE: 1 177 560,72 PLN

Grupa docelowa: osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Strona projektu – Państwowy Urząd Pracy

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT