O Radzie

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności została utworzona Radę Seniorów Miasta Sosnowca. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Sosnowca. Podejmuje działania w celu integracji sosnowieckiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Sosnowca. Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Miejski w Sosnowcu.

Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez:

 1. opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Radę Miejską w Sosnowcu do Rady Seniorów,
 2. występowanie do Rady Miejskiej w Sosnowcu z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,
 3. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań na rzecz Miasta Sosnowca,
 4. inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy Miasta Sosnowca
  ze środowiskiem seniorów,
 5. współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. W skład Rady Seniorów wchodzi 20 osób będącymi mieszkańcami Miasta Sosnowca.

Kandydaci do Rady Seniorów mogą być zgłoszeni przez :

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
 • kluby seniora, związki emerytów,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • inne podmioty działające na rzecz osób starszych ( rożnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje których przedmiot
 • działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną ),
 • seniorów – osób niezrzeszonych, którzy złożyli listy poparcia kandydata przez co najmniej 15 osób

Organizacje i podmioty o których mowa w pkt.1-4 zgłaszające kandydatów do Rady Seniorów, dokonują ich wyboru według własnych zasad.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów.

Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 13 statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Członkowie Rady
Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.