XIX Krynicki Rajd Jana Kiepury – Beskid Sądecki

I.  Organizatorzy Rajdu:

– Sosnowieckie Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR,

– Rada Seniorów Miasta Sosnowca,

– Urząd Miejski w Sosnowcu,

– Szkoła Muzyczna w Sosnowcu,

– Szkoła Muzyczna w Krynicy Zdroju

– Urząd Miejski w  Krynicy Zdroju,

– Dyrekcja Uzdrowiska „Krynica-Żegiestów” S.A.

II. Cele Rajdu:

– upowszechnianie wśród mieszkańców Sosnowca wielkiego talentu słynnego tenora,

– poznanie przez uczestników Jego związków z Krynicą, udział w wokalnej i artystycznej części rajdu,

– szerzenie wiedzy w dziedzinach ochrony środowiska, tradycji, zabytków itp.

III. Termin i miejsce Rajdu:

21-23 maj 2023 roku, Beskid Sądecki, Stary Sącz, Piwniczna Zdr., Muszyna, Krynica, Nowy Sącz,

IV.  Koszt wpisowego i uczestnictwa: 290 zł od osoby.

V. Przebieg Rajdu:

I dzień krajoznawczy: przejazd uczestników z uzgodnionych miejsc na trasie:

Sosnowiec – Stary Sącz – Krynica, , zwiedzanie uzdrowiska, zakwaterowanie, obiadokolacja.

II dzień turystyczny: śniadanie, trasy piesza: Góra Parkowa – Park Zdrojowy – Krynica,

część artystyczna (godz; 15.00, Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego), obiadokolacja.

III dzień: przemarsz uczestników Rajdu deptakiem krynickim, złożenie wiązanki

kwiatów pod Pomnikiem i Medalionem z popiersiem Jana Kiepury przy deptaku (9,30

– 10.30), przejazd uczestników na trasie: Krynica – Nowy Sącz  – Sosnowiec.

VI. Warunki uczestnictwa:

– pisemne zgłoszenie z podaniem nazwiska, imienia, daty urodzenia, telefonu na

Telefony kontaktowe – 608329239, 507578012, 601954321,  oraz

 e-mail – jkarpinski@op.pl

 – w przypadku grup szkolnych z podpisem Dyrektora oraz podaniem opiekuna grupy.

– dokonanie wpłaty w Sosnowieckim Stowarzyszeniu „Aktywny Senior”,

– wyposażenie uczestników w sprzęt turystyczny umożliwiający przebycie trasy spacerowej.

– wyposażenie drużyn w apteczkę.

VII. Świadczenia w ramach opłaty:

– przewóz uczestników zgodnie z programem Rajdu,

– dwa noclegi w Pensjonacie „Mewa”,

– obiadokolacja w I dniu, śniadanie i obiadokolacja w II dniu, śniadanie w III dniu,

– opieka przewodnicka w czasie trwania imprezy,

– rajdowy znaczek okolicznościowy,

– punkty OTP i GOT,

– ubezpieczenie.

VIII. Uwagi organizatorów:

– w miejscu noclegu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej i kulturalne

zachowanie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody

wyrządzone uczestnikom oraz przez uczestników,

– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i

ochrony przyrody,

– uczestnicy którzy nie zgłoszą się na Rajd lub go nie ukończą nie otrzymają zwrotu

wpisowego,

– niewłaściwe zachowanie się uczestników w czasie trwania Rajdu może być

podstawą do wykluczenia z imprezy z powiadomieniem jednostki zgłaszającej,

– uczestnicy Rajdu powinni znać zapisy niniejszego Regulaminu i przestrzegać go,

– Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja

Regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do jego ewentualnych zmian.

IX. Uwagi końcowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności statutowej Sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywny Senior, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Udział w imprezie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację wizerunku w ramach fotorelacji. Jeżeli uczestnik imprezy/wycieczki nie wyraża na to zgody, to jest zobowiązany do dostarczenia takiej informacji na piśmie.

  Ilość miejsc w Rajdzie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność  zgłoszeń wraz z wpłatami.

   Impreza jest współfinansowana z grantu Gminy Sosnowiec.

ZAPRASZAMY!