Regulacje prawne

Ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobków lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego