Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego (MOPS)

Miasto Sosnowiec wraz z partnerem Stowarzyszeniem Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizuje projekt „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego (MORS)” w rewitalizowanym obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz obiekcie w Parku im. J. Kuronia (tzw. muszelka).

Grupa docelowa projektu

124 mieszkańców dzielnic Juliusz i Kazimierz Górniczy objętych w ramach LPR Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 procesem rewitalizacji w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Planowane działania

Utworzony zostanie Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego, w ramach którego realizowane będą działania dla mieszkańców dzielnic Kazimierz Górniczy i Juliusz.

Zostanie uruchomiony Program Aktywności Lokalnej i utworzone: Klub Młodzieżowy, Klub dla seniorów oraz Klub dla rodzin. W ich zakresie realizowane będą warsztaty specjalistyczne (m.in. fotografii, dziennikarskie i wizualnej prezentacji inicjatyw), wybrani zostaną liderzy lokalni, inicjowane będą także wydarzenia dla społeczności lokalnej zgodnie z potrzebami mieszkańców. Powyższe działania wspierać będą wolontariusze, którzy zaangażowani będą w Centrum Wolontariatu, które również powstanie w ramach projektu.

Wsparciem dla mieszkańców w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów społeczności lokalnych służyć będzie Punkt Porad Mieszkańca, który prowadzić będzie poradnictwo prawne i psychologiczne.

Jednocześnie prowadzone będą działania zmierzające do pomocy osobom bezrobotnym poprzez realizację warsztatów motywacyjnych i edukacyjnych, kursów zawodowych i staży zawodowych.

Okres realizacji projektu: 2018-03-01 – 2020-09-28

Poziom dofinansowania UE: 906 460,31 zł

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT